Commit 5c738b84 authored by zolij's avatar zolij

No commit message

No commit message
parent 7ba7fa64
......@@ -3,5 +3,6 @@
Az [AuthSCH oldalhoz](https://git.sch.bme.hu/kszk/authsch) különböző nyelven írodott kliensek.
## Támogatott nyelvek
* PHP5
## Kötelező ezeket használnom?
Nem, de megkérnénk hogy ha olyan nyelven írsz klienst, amit nem látsz felsorolva, akkor merge request-tel "küldd be" a projekthez, hogy másnak ne kelljen újra megírnia.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment